In gesprek met Prof. Dr. Margriet Schneider

Prof. Margriet Schneider nam per 1 juli 2024 afscheid als bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht. Zij heeft deze rol ruim acht jaar vervuld, maar heeft vele jaren in het UMC Utrecht diverse functies vervuld als internist- infectioloog, opleider,  en divisiemanager. Zij kent de ziekenhuiswereld van binnenuit en heeft ook nationaal en internationaal haar sporen als bestuurder verdiend.
De grootste verandering die zij meemaakte was dat in de loop der jaren de focus van de ziekenhuiszorg is veranderd. Het UMC Utrecht is ontwikkeld van een toonaangevend internationaal (medisch gericht) ziekenhuis tot een instelling waar het belangrijkste doel is: waarde toevoegen aan het leven van mensen omdat ieder mens telt. Dit betekent een ommezwaai in denken en in handelen.

De 4 kerntaken van het UMC Utrecht blijven staan: zorg, onderwijs, onderzoek en valorisatie (kennis toepasbaar maken). We willen de gezondheidvan mensen verbeteren, en de zorg van morgen ontwikkelen door steeds maar weer nieuwe ontwikkelingen, verbeteringen, te stimuleren, en door mensen op te leiden voor de toekomst. Leidend bij besluitvorming is de vraag: wat heeft nu echt impact? Wat zijn de belangrijkste vragen die mensen hebben?

Lees het gehele interview hier!

In gesprek met Prof. dr. Astrid Janssens, hoogleraar ‘Patiënt en Publieke Participatie’.  

Per 1 jan 2023 is Prof. dr. Astrid Janssens bij het UMCU  aangesteld als hoogleraar ‘Patiënt en Publieke Participatie’.  Sinds 2021 heeft het UMCU een programma patiënten participatie en daar valt deze leerstoel onder. Het is een tijdelijk programma, gericht op het zichtbaar maken van patiënten participatie en zorgen dat dit een vaste plek in de organisatie krijgt. Het gaat om de vraag hoe patiënten participatie kan zorgen voor het verbeteren en het versnellen van het proces om de doelstellingen van het UMCU  te bereiken. De leerstoel richt zich op het bestuderen van de wijze waarop patiënten worden betrokken, wat dat oplevert en wat we daarvan kunnen leren. 

In het UMCU zijn diverse vormen van patiënten participatie actief zoals klankbordgroepen en de cliëntenraad, er gebeurt veel. Patiënten zijn ook betrokken bij onderzoek en onderwijs. Al deze initiatieven kunnen beter verbonden worden, en de meerwaarde ervan kan beter in kaart worden gebracht. 

Prof. Janssens heeft ruime ervaring met patiënten participatie in Belgie, Engeland en Denemarken. Haar focus is het actief betrekken van patiënten, in onderzoek en onderwijs. Daarbij heeft zij  specifieke aandacht voor hen die in de marge van de maatschappij verkeren. Zij is er van overtuigd dat het betrekken van mensen om wie het (in de zorg) gaat meerwaarde oplevert bij de vragen en oplossingen rond  zorg en onderzoek. Het is dan niet genoeg om mensen van een afstand uit te nodigen, nee, je moet actief de mensen opzoeken en nagaan wat de beste manier is om samen te werken op voet van gelijkheid. In alle openheid verhalen delen is een belangrijk middel om mensen te betrekken. Het is vaak een zoektocht om mensen met een andere achtergrond te bereiken, maar het is de moeite wel waard omdat je daardoor een bredere basis krijgt voor de vragen waarmee je bezig bent. 

Patiënten participatie / burgerparticipatie past binnen onze democratische wereld. Beleid en ook onderzoek worden er beter van wanneer de gebruikers hebben kunnen meedenken. Vaak worden voorstellen dan praktischer en kunnen beter ingevoerd worden. Voor degenen die meedenken levert het op dat mensen zich gehoord voelen en dat de inspanning die zij plegen een voor hen zinvolle activiteit is. 

Ervaringskennis is van grote meerwaarde bij oplossingen die vanuit de wetenschap worden voorgesteld. Dat is soms ook lastig omdat de status van wetenschappelijke kennis vaak hoger en meer gevestigd is. Toch is het een illusie om te denken dat alleen de wetenschap de oplossing heeft voor vragen die op ons afkomen. Het gaat om een optimale mix van wetenschappelijke en ervaringskennis. 

Het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) is opgericht om ouderen een stem te geven in beleids- en zorgvraagstukken. Het NUZO biedt de mogelijkheid om te leren hoe we een specifieke vorm van burgerparticipatie (ouderen die niet persé patiënt zijn) kunnen gebruiken en beter kunnen benutten. Het NUZO heeft veel mogelijkheden in zich. Vraag is hoe het NUZO beter kan bijdragen aan het oplossen van de problemen waar we in het licht van de vergrijzing in de zorg voor staan. Het NUZO kan een verrijking zijn voor het onderwijs en het onderzoek, dat is de uitdagende opdracht voor de komende jaren. 

Democratisering van onderwijs en onderzoek, recht doen aan hen om wie het allemaal gaat, een humaner beleid waar we allemaal beter van worden, dát is waar het om gaat

Klik hier en steun onze UREKA Mega Challenge – Klaartje 

Terugblik Netwerkbijeenkomst: Inwonerparticipatie van senioren

Op 25 april heeft het NUZO in samenwerking met VNG Utrecht en Kennisplatform Utrecht Sociaal van de Hogeschool Utrecht een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd rond het thema ‘Slimme samenwerking tussen inwoners welzijn, zorg en gemeenten’.

Lees hier het uitgebreide verslag

NUZO organiseert foto lunch

Vrijdag 9 mei hebben wij een hele geslaagde fotolunch gehad in de Botanische tuinen in Utrecht. Een dag waarop nieuwe verbindingen zijn gelegd, interessante gesprekken zijn gevoerd en mooie foto’s zijn gemaakt. De foto’s gaan gebruikt worden voor de website en ons communicatiemateriaal. In de media wordt nog weleens de nadruk gelegd op wat ouderen niet meer kunnen of doen. NUZO werkt met veel verschillende ouderen samen en vindt het belangrijk dat de veelzijdigheid van ouderen en hun bijdrage aan de maatschappij in beeld wordt gebracht!

 

Ouderendelegatie 2


NUZO beschikt over een Ouderendelegatie van twaalf senioren met expertise op het gebied van
wonen, zorg, welzijn. Leden van de Ouderendelegatie zetten zich in voor onderzoek, onderwijs en
projecten. Soms doen zij dat, aansluitend op eerdere kennis en ervaring individueel in samenwerking
met een in/externe partner, zij doen dit uit naam van NUZO. Daarnaast werken de leden van de
Ouderendelegatie in vier themagroepen aan de vier thema’s waar NUZO zich voor inzet. Kijk voor
voorbeelden bij onderzoek/onderwijs/projecten.5
De Ouderendelegatie vergadert zes keer per jaar. Tijdens overleggen is o.a. aandacht voor
kennisuitwisseling, (vak)inhoudelijke ontwikkeling en landelijke samenwerking. Heeft u een voorstel
voor samenwerking of een vraag? Misschien is het een onderwerp dat in een van de overleggen aan
bod kan komen? Het overzicht van de overleggen vindt u hier6, mail uw vraag en wij komen hierop bij
u terug

Dit zal sluiten in 20 seconden