Verkiezingen maart 2023: Verzilver uw provincie

Verkiezingen maart 2023: Verzilver uw provincie

Uit cijfers van de provincie van 2021 blijkt dat 17% van de inwoners in de provincie Utrecht 65+ is.
Dit aantal zal in 2040 groeien naar 25%. Een groep die waardevol is voor de samenleving, maar los daarvan specifieke aandacht en beleid vraagt in samenspraak met de ouderen zelf. Dat stelt de provincie voor de nodige uitdagingen. De Provinciale Staten, die wij in maart 2023 gaan kiezen, zijn bepalend voor het beleid dat gevoerd wordt in de provincie Utrecht.

Voor ouderen zijn o.a. de thema’s wonen, mobiliteit en publieke ruimte belangrijk omdat ouderen steeds langer, zo zelfstandig mogelijk, thuis zullen (moeten) blijven wonen. De provincie heeft ook hierin een belangrijke opdracht te vervullen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Bevorder met de overige partners, zoals gemeenten, het realiseren van levensloopbestendige huisvesting en neem de behoeften van bewoners als uitgangspunt, bij de diverse groepen oudere inwoners;
  • Laat ouderen vanaf de start onderdeel zijn bij de planontwikkeling Mobiliteit en publieke ruimte;
  • Bevorder de ondersteuning vooral van ouderen met een laag inkomen zodat zij gebruik kunnen blijven maken van het OV;
  • Bevorder bij stakeholders fijnmazig openbaar vervoer, ook in de avond.

NUZO-ouderen willen graag in contact komen met politieke partijen om mee te denken over deze thema’s, zodat deze onderdeel kunnen worden van de verkiezingsprogramma’s bij de komende verkiezingen. En daarna opgenomen worden in het coalitieprogramma van het college van de gedeputeerde staten. Bovendien, wat goed is voor ouderen is ook goed voor mensen in een andere levensfase.

Marijke van Aert

Lid Ouderen Delegatie NUZO