Wie zijn wij?

Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) is een breed netwerk bestaande uit ouderen en vertegenwoordigers van instellingen op het gebied van o.a. zorg en welzijn. Ook opleidingen en gemeenten behoren tot het netwerk.

De ouderen en de netwerkpartners vormen samen een krachtig samenwerkingsverband, waarmee zij willen opkomen voor de belangen van ouderen.

Het NUZO is in 2008 opgericht vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) met als taak om in de eigen regio de inzichten en opbrengsten uit het NPO programma te delen en te verspreiden.

Het werkgebied beslaat de provincie Utrecht en delen van de provincie Gelderland. Het netwerk heeft een grote verbindende kracht en is (pro-)actief.

NUZO partners

In het netwerk werken wij samen met Utrechtse en Gelderse ouderen en partners die betrokken zijn bij welzijn, zorg en wonen voor ouderen. Onder meer ouderen, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, huisartsen, apothekers, opleidingen en gemeenten werken nauw samen in het netwerk waarbij zij specifiek zoeken naar oplossingen.

Missie
Voor het NUZO is het belangrijk dat ouderen betrokken zijn, gehoord worden en een bijdrage leveren aan vraagstukken die hen aangaan.

Ouderen en partners werken samen op het gebied van kwalitatief goede zorg, welzijn en wonen voor ouderen. De behoeften van ouderen, ongeacht hun gezondheid, leeftijd, geslacht of inkomen zijn hierbij het uitgangspunt.

Visie
Wij vinden het van belang dat ouderen zelf de verantwoordelijkheid en regie over hun leven hebben en daartoe ook in staat worden gesteld. Daarbij willen wij dat ouderen en hun mantelzorgers dié aandacht en zorg krijgen die zij nodig hebben.

Goed ouder worden kan alleen samen. Dat betekent dat we investeren in samenwerkingsverbanden, niet alleen tussen professionals en ouderen maar ook tussen ouderen onderling en ouderen die in wijkverband leven.

Wij willen niet óver maar mét ouderen praten en willen dat samen doen met de partijen die nodig zijn om goede zorg en welzijn en een goede leefomgeving voor ouderen te bereiken.

Ouderen en partners onderschrijven het belang van samenwerking op het gebied van zorg, welzijn en wonen en waar nodig willen wij de samenwerking verbeteren en stimuleren.

Ontwikkelingen in de maatschappij als digitalisering, bevorderen van inclusiviteit en nieuwe technologie volgen wij positief en kritisch en waar mogelijk gebruiken en stimuleren wij deze.

Doelstelling
Het NUZO wil de samenhang in welzijn, wonen en zorg voor ouderen verbeteren en richt zich op het stimuleren en bevorderen van kwaliteit van leven van ouderen in de provincie Utrecht en delen van Gelderland. Dit doen wij o.a. door organisaties en ouderen bij elkaar te brengen en samen te werken in werkgroepen rond de onderwerpen als: Voorbereiden op het ouder worden. Het scheppen van een gezonde en veilige woon- en leefomgeving. Bevorderen van welbevinden van ouderen met aandacht voor eenzaamheid- en zingevingsvraagstukken. Aandacht voor de maatschappelijke positie van ouderen. Voorkomen en verminderen van kwetsbaarheid bij ouderen.

NUZO werkt in 2023 met de volgende thema’s:

  • Wonen/mobiliteit/publieke ruimte;
  • Gezondheid & preventie;
  • Welzijn & waarde;
  • Communicatie & burgerparticipatie